Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach  Europejskiego Funduszu Społecznego

 Działanie 5.2 Działania projakościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych                       

  Oś priorytetowa V Wsparcie dla obszaru zdrowia

 

Powiat Jaworski otrzymał Grant na wspieranie Domów Pomocy Społecznej w walce z epidemią COVID-19 w ramach Projektu grantowego nr POWR.05.02.00-00-001/20 pn. „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego na podstawie umowy zawartej w dniu 30 czerwca 2020r. pomiędzy Skarbem Państwa – Ministrem Zdrowia, a Narodowym Funduszem Zdrowia

 

Wysokość powierzonego grantu wynosi: 61.968,00 zł

i jest finansowana z następujących źródeł:

 ze środków europejskich 84,17% wydatków kwalifikowanych Projektu,

 ze środków dotacji celowej 15,83% wydatków kwalifikowanych Projektu.

Okres realizacji projektu: od 01.05.2020 r. do 31.08.2021 r.

Cele i wyniki projektu:       

Projekt ma na celu stworzenie w DPS bezpiecznych warunków zamieszkania, pobytu i pracy w związku z zagrożeniem i skutkami COVID-19 poprzez łagodzenie skutków pandemii COVID-19 oraz przeciwdziałanie jej negatywnym konsekwencjom dla osób w grupie ryzyka.

 

Projekt realizowany przez:

Dom Pomocy Społecznej w Jaworze

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
POWR.05.02.00-00-001/20 pdf 140.31 KB Daniel Kijak
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
czwartek, 01 lipiec 2021 11:02 Daniel Kijak
Artykuł został zmieniony. czwartek, 01 lipiec 2021 11:04 Daniel Kijak
Artykuł został zmieniony. środa, 07 lipiec 2021 20:14 Daniel Kijak
Artykuł został zmieniony. piątek, 09 lipiec 2021 11:06 Daniel Kijak