Dom Pomocy Społecznej świadczy usługi bytowe, opiekuńcze, wspomagające i edukacyjne na poziomie obowiązującego standardu, w zakresie i formach wynikających z indywidualnych potrzeb osób w nim przebywających.

Domy pomocy społecznej, w zależności od tego, dla kogo są przeznaczone, dzielą się na następujące typy domów, dla:

1) osób w podeszłym wieku;

2) osób przewlekle somatycznie chorych;

3) osób przewlekle psychicznie chorych;

4) dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie;

5) dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie;

6) osób niepełnosprawnych fizycznie;

7) osób uzależnionych od alkoholu.

Z opieki domu pomocy społecznej może skorzystać osoba która wymaga całodobowej opieki z powodu:

  • wieku,
  • choroby lub niepełnosprawności,
  • choroby lub niepełnosprawności,
  • której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych.

Decyzję o skierowaniu do domu pomocy społecznej i decyzję ustalającą opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej wydaje organ gminu właściwej dla danej osoby w dniu jej kierowania do domu pomocy społecznej. Decyzje o umieszczeniu w domu pomocy społecznej wydaje organ gminy prowadzącej dom pomocy społecznej lub starosta powiatu prowadzącego dom pomocy społecznej. W razie niemożności umieszczenia w domu pomocy społecznej z powodu braku wolnych miejsc, powiadamia się osobą o wpisaniu na listę oczekujących oraz o przewidywanym terminie oczekiwania na umieszczenie w domu pomocy społecznej. Pobyt w domu pomocy społecznej jest odplatany do wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania. 

Do domu kieruje się na podstawie:

  • Pisemnego wniosku osoby ubiegającej się o skierowanie do domu, złożonego do ośrodka pomocy społecznej właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub pobytu w dniu kierowania.
  • Rodzinnego wywiadu środowiskowego przeprowadzonego przez pracownika socjalnego zawierającego w szczególności pisemne stwierdzenie braku możliwości zapewnienia usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania przez rodzinę i gminę.
  • Dokumentów potwierdzających dochód osoby ubiegającej się o skierowanie w dps.
  • Pisemnej zgody na ponoszenie opłaty za pobyt w domu.
  • Zaświadczenia lekarskiego zawierającego informację o aktualnym stanie zdrowia osoby ubiegającej się o skierowanie w dps oraz wskazującego status Domu, w którym dana osoba ma być umieszczona.

W Powiecie Jaworskim funkcjonuje Dom Pomocy Społecznej dla osób przewlekle somatycznie chorych w Jaworze ( z domami w Bolkowie i Mierczycach). Dom jest przeznaczony dla 185 osób.

Pobyt w domu pomocy społecznej jest odpłatny do wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania. Średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w domu pomocy społecznej o zasięgu powiatowym ustala starosta i ogłasza w wojewódzkim dzienniku urzędowym, nie później niż do dnia 31 marca każdego roku. 

 

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. niedziela, 04 lipiec 2021 14:00 Daniel Kijak